Category Archives: Thông tin ngành

Các thông tin, hoạt động, chính sách … của ngành xây dựng

Quy định về áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài khi thiết kế

Quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài khi thiết kế công trình xây dựng tại Việt Nam được nêu trong thông tư số 18/2010/TT-BXD (và trước đây là quyết định số 09/2005/QĐ-BXD) của Bộ Xây Dựng.

Trích điều 3 của văn bản trên như sau:

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng
1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bắt buộc áp dụng trong các hoạt động xây dựng, bao gồm: khảo sát và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng; thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng; sản xuất, xuất nhập khẩu và lưu thông sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng.
2. Tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài được áp dụng trong hoạt động xây dựng theo nguyên tắc tự nguyện, ngoại trừ các tiêu chuẩn được trích dẫn trong quy chuẩn hoặc văn bản quy phạm pháp luật. Việc áp dụng tiêu chuẩn phải đảm bảo các yêu cầu sau:
a) Đảm bảo tính đồng bộ và tính khả thi của hệ thống các tiêu chuẩn được áp dụng cho dự án trong toàn bộ quá trình khảo sát, thí nghiệm, thiết kế, sản xuất và chế tạo, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng;
b) Phải phù hợp với các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật;
c) Trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài phải phù hợp với yêu cầu được nêu trong các tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc áp dụng do các bộ, ngành quy định.
3. Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, ưu tiên sử dụng các tiêu chuẩn quốc gia. Trong trường hợp chưa có tiêu chuẩn quốc gia, người quyết định đầu tư có thể xem xét, chấp thuận tiêu chuẩn nước ngoài.

Chi tiết xin xem cụ thể tại các văn bản kể trên.

Chuyển vị ngang đỉnh nhà cao tầng

Câu hỏi của bạn VŨ TRẦN MINH HẰNG tại hòm thư hangovap@yahoo.com.vn hỏi :

Hiện nay, để kiểm tra chuyển vị ngang đỉnh nhà cao tầng, có thể căn cứ 2 tiêu chuẩn VN như sau:

  • TCXD 198:1997 Nhà cao tầng – Thiết kế kết cấu BTCT toàn khối: áp dụng cho nhà cao ≤75m, nếu kết cấu khung – vách thì f/H ≤1/750 (mục 2.6.3);
  • TCXDVN 356:2005 Kết cấu bê tông và BTCT – Tiêu chuẩn thiết kế: fu ≤h/500 cho mọi trường hợp (Bảng C4 – Phụ lục C).

Xin hỏi BXD như sau:

  • Nhà cao tầng có chiều cao > 75m có áp dụng TCXD 198:1997 được không, nếu không thì áp dụng TC nào?
  •  Có thể áp dụng TCXDVN 356:2005 (fu ≤h/500) cho tất cả các chiều cao nhà cao tầng được không, vì nếu kiểm tra f/H ≤1/750 hoặc f/H ≤1/1000 như tại TCXD 198:1997 thì kết cấu sẽ lớn gây lãng phí, trong khi các tiêu chuẩn phổ biến của nước ngoài đều áp dụng f/H ≤1/500?

Sau khi nghiên cứu, Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường có ý kiến như sau:

Tiêu chuẩn TCXD 198:1997 “Nhà cao tầng. Thiết kế kết cấu BTCT” đang được đưa vào danh mục các tiêu chuẩn hủy bỏ. Đề nghị Bạn áp dụng tiêu chuẩn TCXDVN 356:2005.

Vụ Khoa học công nghệ & Môi trường

Nguồn: Báo Xây Dựng

Chú thích: TCXDVN 356:2005 nay đã được đổi tên thành TCVN 5574:2012