Thông tư 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 về việc sửa đổi một số nội dung liên quan đến phân cấp công trình

Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Trong đó đặc biệt liên quan đến nội dung phân cấp các công trình nhà ở theo đó các công trình cấp I phân cấp theo số tầng là từ 25 ~ 50 tầng, thay thế cho ngưỡng 20 tầng như trước đây

Các bạn cũng có thể download tại: https://ketcausoft.com/tailieu/posts/thong-tu-03-2016-tt-bxd-va-07-2019-tt-bxd-ve-phan-cap-cong-trinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *